A MUNKAERŐ-FELVÉTEL ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI
/
1. SZOLGÁLTATÁSI KÍNÁLAT
A GITMAX Services IT cégünk, a továbbiakban: Vállalkozó, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a jelen Általános Szerződési Feltételek a munkaközvetítési szolgáltatásokra (a továbbiakban: ÁSZF) szerint:
a) Jelöltek elhelyezése munkabéres állásokra,
b) (önfoglalkoztató) vállalkozók elhelyezése szabadúszó (freelance) projektek keretében,
c) a fent említett megbízások sikeres teljesítéséhez szükséges egyéb szolgáltatások.
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:
A jelen Üzletszabályzatban a nagybetűvel írt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Vállalkozó:
a (külön aláírt, a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező) megállapodás egyik fele, aki a Megrendelő számára a megállapodásban meghatározott Jelöltek felkutatására és toborzására irányuló szolgáltatásokat nyújt
Megrendelő: a megállapodás azon szerződő Fele, amely számára a Vállalkozó a megállapodásban meghatározott, a Jelöltek felkutatására és toborzására irányuló szolgáltatásokat nyújt. A megállapodás alkalmazásában a Megrendelő fogalma magában foglalja a megfelelő kapcsolt vállalkozásokat, leányvállalatot és a Megrendelő valamennyi szervezeti alegységét, fióktelepét, képviseleti irodáját is vagy bármely harmadik fél, amelynek a Megrendelő a Vállalkozó által bemutatott jelöltet ajánlja.
Jelölt: minden olyan természetes személy, akit a Vállalkozó felkutat és kiválaszt az e személy és a Megrendelő közötti munkaszerződés vagy polgári jogi szerződés megkötése céljából (beleértve azt az esetet, amikor a Jelölt harmadik személlyel kötött szerződés útján nyújtja a szolgáltatásait).
Jelölt Bruttó Éves Jövedelme: Jelölt éves alapbére/alapdíja az első évre vonatkozó adók levonása előtt, beleértve (de nem kizárólagosan) minden olyan kompenzációs jellegű kifizetést, amelyre a Jelölt jogosult, és amely a Jelölt Foglalkoztatásának kezdő napján ismert (ez magában foglalja a Megrendelői vállalati és vállalaton kívüli juttatásokat).
Foglalkoztatás: a Jelölt tényleges munkába állítása a Megrendelő által, függetlenül a jogviszonyuk kezdő időpontjától, időtartamától és formájától, munkaszerződés vagy polgári jogi szerződés megkötése útján (beleértve azt az esetet, amikor a Jelölt harmadik személlyel kötött szerződés útján nyújtja a szolgáltatásait).
Betöltendő pozíció: az a pozíció, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó számára meghirdet a jelen Megállapodás alapján a Jelöltek felkutatásával és toborzásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, illetve az ilyen pozíció betöltése céljából.
Díjazás: Díjazás: a felkutatásra és toborzásra irányuló szolgáltatások ellenértéke, amely (i) a Jelölt megbízáskor ismert bruttó éves jövedelmének százalékos aránynak vagy (ii) fix összegnek felel meg.
3. A VÁLLALKOZÓ ÉS A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. A Szolgáltatások nyújtása céljából a Vállalkozó előzetes megfelelőségvizsgálatot végez a Jelöltnek a Betöltendő pozícióra való megfelelésére vonatkozóan. Ez a megfelelőségvizsgálat a következőket foglalhatja magában: (1) interjú lebonyolítása a Jelölt és a Vállalkozó között annak megállapítása érdekében, hogy a Jelölt megfelel-e a Betöltendő pozíció követelményeinek, amelyekről a Megrendelő szolgáltatott információt; (2) a Jelölttől dokumentumok és információk bekérése a Megrendelő külön kérelmére; (3) a Jelölt és a Megrendelő felelős képviselői közötti tárgyalások megszervezése; (4) a Megrendelő kérelmére a végső jelöltekre vonatkozó ajánlások összegyűjtése, illetve megtétele.
A Vállalkozó a fentieken túlmenően a jelen Megállapodás és/vagy a jelen Megállapodás Kiegészítő Megállapodása tárgyával összefüggésben, illetve a szerződő Felek által külön meghatározott egyéb szolgáltatásokat is nyújthat a Megrendelő részére kiállított külön számla ellenében.
3.2. A Vállalkozó a szolgáltatásait rendkívüli körültekintéssel végzi, és mindent megtesz a lehető legmegfelelőbb Jelölt(ek) kiválasztása érdekében, a tapasztalat, kompetencia és referenciák kiértékelése alapján, azonban a Vállalkozó nem vállal felelősséget a végső Jelöltnek a Megrendelő általi kiválasztása vonatkozásában, így nem felel a Jelölt által szolgáltatott dokumentumok hitelessége, illetve a bennük foglalt információk pontossága vonatkozásában, valamint az ilyen dokumentumok átadásának a Jelölt általi megtagadása esetén. A Vállalkozó nem felel a harmadik személyek által átadott ajánlások hitelessége és pontossága vonatkozásában, a Vállalkozó a kapott információkat változatlan formában továbbítja a Megrendelő részére.
Ha a Megrendelő olyan Jelöltet Foglalkoztat, aki megtagadta a dokumentumok vagy információk átadását, illetve hamis információkat szolgáltatott a Vállalkozó részére, úgy a Vállalkozónak a Megállapodás szerinti Szolgáltatása szerződésszerűen és teljes körűen teljesítettnek tekintendő.
A Vállalkozó nem felel a Jelölt munka- és egyéb engedélyének megszerzéséért, valamint a Jelölt orvosi és/vagy kórtörténete vizsgálatának megszervezéséért annak érdekében, hogy a Jelölt és a Megrendelő közötti jogviszonyra alkalmazandó jogszabályok alapján előírt orvosi vagy egyéb követelmények betartása, illetve igazolás biztosítása iránti kötelezettség teljesítésre kerüljön.

3.3. A Vállalkozó köteles:
3.3.1. a Megrendelő kérelmének kézhezvétele, illetve megvitatása és elfogadása napján megkezdeni a Jelöltek felkutatását és kiválasztását;
3.3.2. a Megrendelő kérelmére tanácsot adni a Betöltendő pozícióval kapcsolatos kérdésekben;
3.3.3. a Jelöltek felkutatását elvégezni és előzetes listát készíteni a Jelöltekről;
3.3.4. önállóan kiválasztani a toborzási módszert és ennek forrásait, illetve erőforrásait. A Vállalkozó önállóan, saját erőforrásait felhasználva kutatja fel a Jelölteket, azonban önmagában az a tény, hogy egy potenciális Jelöltről információ található az interneten, más médiában, beleértve, de nem kizárólagosan a közösségi oldalakon, nem indokolja, hogy őt nem a Vállalkozó által a jelen Megállapodás szerinti szolgáltatásnyújtás keretében bemutatott Jelöltnek tekintsék;
3.3.5. gondosan kiválasztani azokat a Jelölteket, amelyek a lehető legjobban megfelelnek a Megrendelő követelményeinek, és önéletrajzukat megküldeni a Megrendelő részére interjúk lefolytatása céljából;
3.3.6. a Megrendelő kérelmére részt venni a Megrendelőnek a Jelöltekkel folytatott tárgyalásain;
3.3.7. intézkedni annak érdekében, hogy a Jelöltet a Foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi követelményről tájékoztassa;
3.3.8. megvitatni a Jelöltekkel kapcsolatos kérdéseket a Megrendelővel, és segítséget nyújtani neki a döntéshozatalban;
3.3.9. a Jelölt felvételét követően, annak munkájának minőségéről való tájékozódás érdekében kapcsolatot tartani a Megrendelővel.
3.3.10. Ha a Megrendelő elmulasztja a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt értesíteni és meghatározni, hogy milyen várható következményekkel jár majd, ha a Vállalkozó a hiányos információk alapján teljesíti a Megállapodást. Ha a Megrendelő a következményekre való figyelmeztetés ellenére továbbra is változtatás nélkül kéri a szolgáltatás teljesítését, a Megrendelő viseli a tájékoztatás hiánya miatt esetlegesen keletkező károk kockázatát.

3.4. A Megrendelő köteles:
3.4.1. a megállapodás szerinti Szolgáltatások megkezdése előtt írásban, e-mailben vagy futárszolgálat útján küldött üzenetekkel tájékoztatni a Vállalkozót minden Betöltendő pozícióra vonatkozó és a megfelelő Jelölt felkutatásához szükséges információról E tekintetben a Megrendelő köteles különösen az alábbiakról tájékoztatni:
  • a. a toborzási folyamatban részt vevő munkavállaló neve és elérhetőségei (ezt az információt a hatékony kommunikáció biztosítása érdekében minden egyes Betöltendő pozícióval kapcsolatban közölni kell);
  • b. a Jelölt Foglalkoztatásának várható időpontja, a Jelölt munkaviszonyának, illetve polgári jogi jogviszonyának megállapított vagy várható időtartama;
  • c. a megadott Betöltendő pozíció neve, beleértve az érintett Jelölt munkaköri leírását, a munkavégzés helyét és munkaidejét;
  • d. tapasztalat, végzettség, képesítés és minden egyéb engedély, amely az érintett Jelöltnek az adott Betöltendő pozícióban való munkavégzéséhez szükséges (vagy a vonatkozó hatályos jogszabályok, továbbá az érintett szakmai szervezet által előírt egyéb követelmények);
e. az adott Betöltendő pozícióra vonatkozó díjazás, kompenzáció vagy egyéb juttatások minimális és maximális szintje, valamint a megfizetésükre vonatkozó eljárás.
A valótlan, helytelen, félrevezető vagy pontatlan információk megadása növelheti a Jelöltek felkutatására fordított időt.

3.5. A megfelelő Jelölt kiválasztása és a Jelölt felvételéről/foglalkoztatásáról szóló döntés meghozatala esetén, a Megrendelő köteles írásban (e-mailben vagy elektronikus úton) tájékoztatni a Vállalkozót a Jelölt felvételnek/foglalkoztatásnak időpontjáról és feltételeiről, valamint a számlázáshoz szükséges információk megadásával együtt, beleértve a fizetés, bérpótlékok, prémiumok, juttatások és egyéb kompenzációs kifizetések részleteit , 3 (három) munkanapon belül azt követően, hogy a Jelölt elfogadta a Megrendelő ajánlatát, de legkésőbb a Jelölt Foglalkoztatásának kezdő napján.
Ha a Megrendelő megszegi a Vállalkozó irányában fennálló értesítési kötelezettségét a Jelölt Foglalkoztatásának tényéről és időpontjáról, úgy a Vállalkozó felhasználhatja a Jelölt által szolgáltatott adatokat. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatásnyújtás igazolása és a Megrendelő részére történő számla kiállítása céljából a Megrendelőnek bemutatott és a Vállalkozóhoz Hozzárendelt Jelölttől megerősítést kérni az alábbi információk tekintetében:
  • a Megrendelőnek a Jelölt Foglalkoztatásáról szóló döntése; és / vagy
  • a Jelölt Foglalkoztatásának kezdő napja; és / vagy
  • a munkakör elnevezése, amelyben a Jelöltet Foglalkoztatják; és / vagy
  • a Jelölt Bruttó Éves Jövedelmének összege.
A Vállalkozó a fentiek szerint jogosult közvetlenül kapcsolatba lépni a Jelölttel a Megrendelő által megadott információk "kettős ellenőrzése" céljából is.
3.6. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által bemutatott Jelölt Foglalkoztatása esetén kellő időben megfizetni a Vállalkozó szolgáltatásainak díját, a benyújtott számla alapján és a jelen Megállapodás feltételei szerint.
3.7. Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozónak továbbított információ pontosságát. Ha a Megrendelő téves információt adott meg, és a Vállalkozótól nem várható el, hogy felismerje az információ téves jellegét (még a gondossági kötelezettség alapján és a hasonló feladatokért felelős szakemberektől elvárható vagy Megrendelő fenntartja, hogy az általa közölt információ helyes, a Vállalkozótól kapott részletezett kétségeit tartalmazó figyelmeztetése ellenére, a Megrendelő viseli az általa közölt információ hibáiból eredő károk kockázatát
3.8. A fizetési eljárás és a díjazás mértéke az Ügyféllel egyeztetendő külön megállapodás keretében megállapítandó, amely a jelen Üzletszabályzat szerves részét képezi.
3.9. Az egyértelműség érdekében a kieső Jelölt pótlása kizárólag ugyanazon Betöltendő Pozíció vonatkozásában és nem a helyettesítő Jelölt tekintetében kerülhet sor (azonos funkcionalitás, követelmények mellett és ugyanabban a régióban történik), mint amelyek az eredeti Jelöltre vonatkoztak, és a Vállalkozó a Megrendelő által foglalkoztatott eredeti Jelölt helyébe és ugyanarra a Betöltendő Pozícióra kizárólag egyszeri pótlást végez.A Felek megállapodnak abban, hogy az egyszeri pótlás biztosítási jogáról való lemondásnak tekintik az olyan jelölt foglalkoztatását, akit a Megrendelő vagy bevont harmadik személyek kutattak fel (beleértve egy belső jelölt előléptetését), vagy ha a Megrendelő a személyzeti állást/álláshirdetést megszünteti, illetve elutásít, hogy ugyanazon Betöltendő Pozícióra pótlást találjon, melyről Megrendelő e-mailben értesíti a Vállalkozót.
A Felek a garanciális feltételek tekintetében külön megállapodásban, amelynek a jelen Üzletszabályzat elválasthatatlan részét képezi, ettől eltérően is megállapodhatnak.
3.10. A jelen Üzletszabályzat és a Jelöltek felkutatására és toborzására vonatkozó külön megállapodás rendelkezései közötti ellentmondás esetén, amely a jelen Üzletszabályzat szerves részét képezi, a megállapodás rendelkezései irányadóak.
3.11. A jobb olvashatóság és a kényelem érdekében a jelen Üzletszabályzat nemsemleges nyelven készült, kerülve a férfi vagy női nyelvi formákat. Az itt használt valamennyi személyi megjelölés úgy értelmezendő, hogy az minden nemre vonatkozik.
3.12. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná valik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét